SKŁADOWISKO ODPADÓW

Euro-Eko posiada składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Mamy również wydzielone komory na składowanie odpadów niebezpiecznych.

Składowisko znajduje się w naszym zakładzie w Mielcu, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Poniżej prezentujemy kody odpadów, które można u nas składować
.

SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJETNE Z WYDZIELONYMI KOMORAMI NA SKŁADOWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Odpady inne niż niebezpieczne i obojętne
08 01 12Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 01 14Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione
w 08 01 13
08 01 16Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
08 02 01Odpady proszków powlekających
08 04 10Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione
w 08 04 09
19 01 12Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
19 01 18Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
19 01 19Piaski ze złóż fluidalnych
19 02 03Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
19 02 06Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
19 03 05Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
19 03 07Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
19 04 01Zeszklone odpady
19 08 12Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 14Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 09 02Osady z klarowania wody
19 09 03Osady z dekarbonizacji wody
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
19 09 05Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 09 99Inne niewymienione odpady
19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
19 13 02Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
19 13 04Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione
w 19 13 03
19 13 06Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
Odpady niebezpieczne
06 05 02*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 01 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 02 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 03 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 04 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 05 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 06 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 07 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 01 20*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 11 19*Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
11 01 08*Osady i szlamy z fosforanowania
11 01 09*Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 13*Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
11 01 15*Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
11 01 16*Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
11 05 03*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
11 05 04*Zużyty topnik
12 01 14*Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
12 01 16*Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
19 08 06*Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 08 11*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 13*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
19 13 03*Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 05*Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne