WASTE STORAGE

Euro-Eko has a landfill for non-hazardous and inert waste. We also have separate chambers for hazardous waste storage.

The landfill is located in our plant in Mielec within the Special Economic Zone.
Below are the waste codes that can be stored with us.

  
SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJETNE Z WYDZIELONYMI KOMORAMI NA SKŁADOWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Odpady inne niż niebezpieczne i obojętne
08 01 12Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 01 14Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione
w 08 01 13
08 01 16Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
08 02 01Odpady proszków powlekających
08 04 10Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione
w 08 04 09
19 01 12Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
19 01 18Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
19 01 19Piaski ze złóż fluidalnych
19 02 03Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
19 02 06Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
19 03 05Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
19 03 07Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
19 04 01Zeszklone odpady
19 08 12Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 14Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 09 02Osady z klarowania wody
19 09 03Osady z dekarbonizacji wody
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
19 09 05Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 09 99Inne niewymienione odpady
19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
19 13 02Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
19 13 04Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione
w 19 13 03
19 13 06Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
Odpady niebezpieczne
06 05 02*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 01 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 02 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 03 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 04 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 05 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 06 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 07 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 01 20*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 11 19*Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
11 01 08*Osady i szlamy z fosforanowania
11 01 09*Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 13*Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
11 01 15*Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
11 01 16*Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
11 05 03*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
11 05 04*Zużyty topnik
12 01 14*Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
12 01 16*Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
19 08 06*Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 08 11*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 13*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
19 13 03*Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 05*Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne