Zamawiający wprowadza stosowne zmiany do Specyfikacji warunków zamówienia:

 1. Paliwo RDF – kaloryczność około 17 GJ/Mg; możliwie jak najmniejsza zawartość frakcji: mineralnej, szkła, metali; wielkość frakcji 90% <45 mm.
 2. 9.1.        Termin składania Ofert upływa w dniu 24.01.2024 r. do godz. 14:00. Oferta złożona po tym terminie nie zostanie rozpatrzona (zawiadomienie o wydłużeniu terminu składania ofert w załączniku).
 3. 10.6.6. Cena za wykonanie Przedmiotu zamówienia przedstawiona w Ofercie do końca realizacji Umowy może ulec zmianie w związku ze zmianą konfiguracji linii względem pierwotnego usytuowania przedstawionego w Ofercie.
 4. 14.1.     Gwarancja należytego i terminowania wykonania umowy – minimum 5% umowy (wartość brutto).
 5. 14.2.     Gwarancja usunięcia wad i usterek – minimum 5% umowy (na okres gwarancji).
 6. Pkt. 7 ppkt II. Warunki płatności, 10 pkt
  Podgląd obrazu
  O miejscu w rankingu decyduje wysokość zaliczki (począwszy od najniższej)

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Jaka jest ilość godzin pracy rocznie?

Spółka przewiduje 4500 godzin pracy rocznie.

 1. Czy oprócz gwarancji bankowych akceptowalne są gwarancje ubezpieczeniowe?

Tak, Spółka akceptuje również gwarancje ubezpieczeniowe.

 1. Jaka zaliczka jest brana pod uwagę przy wyliczaniu tego kryterium?

Jest to minimalna kwota, którą Zamawiający musi zapłacić, aby Oferent mógł przystąpić do realizacji projektu.

 1. Proszę o podanie informacji dotyczącej frakcji wyjściowej (wielkość)?

Frakcja wyjściowa wynosi 90% <45 mm.

 1. Jaki ma być czas ważności oferty?

Spółka proponuje 45dni roboczych

Załączniki:

Zawiadomienie o wydłużeniu terminu składania ofert

Zal.-1-Specyfikacja-warunkow-zamowienia- po zmianach

Zal.-1-Specyfikacja-warunkow-zamowienia- po zmianach 2