Przetargi i ogłoszenia:

 

Ogłoszenie o zmówieniu:

Dostawa ładowarki teleskopowej

 

W zakresie:

EURO-EKO Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, zleca wykonanie ekspertyzy eksploatowanego przez Spółkę składowiska odpadów przemysłowych.

W zakresie:
PRZETARG NA DOSTAWĘ KOMPLETNYCH, FABRYCZNIE NOWYCH ŁADOWAREK

Nieograniczony na:
DOSTAWĘ MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM

Na transport odpadów:
Wyrób wykonawcy usług transportowych.

W zakresie:
Zaprojektowania linii technologicznej oraz zakupu i montażu rozdrabniarki wstępnej elektrycznej, separatora magnetycznego, sita bębnowego pierwszego stopnia, sita bębnowego drugiego stopnia oraz zespołu taśmociągów.

Wykonanie:
Robót ziemnych, placów składowych, zasieków magazynowych z zadaszeniem, instalacją elektryczną i pomieszczeniem p.poż, instalacji kanalizacji deszczowej placów i dachów.

W zakresie:
Zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie kompletnej linii technologicznej podczyszczalni ścieków przemysłowych.

W zakreśie:
Wykonanie projektu, dostawę, montaż oraz rozruch fabrycznie nowej ładowarki chwytakowej hydraulicznej z napędem elektrycznym.

W zakresie:
Dostawę fabrycznie nowej ładowarki kołowej o pojemności łyżki min. 3 m3.

W zakresie:
Zaprojektowania linii technologicznej oraz zakupu i montażu rozdrabniarki wstępnej spalinowej, rozdrabniarki ostatecznej elektrycznej, sita bębnowego elektrycznego pierwszego stopnia, sita elektrycznego drugiego stopnia z separatorem balistycznym.

W zakresie:
Zaprojektowania linii technologicznej oraz zakupu i montażu rozdrabniarki wstępnej elektrycznej, rozdrabniarki ostatecznej elektrycznej, sita bębnowego elektrycznego pierwszego stopnia, sita elektrycznego drugiego stopnia z separatorem balistycznym.

Wykonanie:
Przebudowy i rozbudowy placów betonowych oraz ogrodzenia z barierą przeciwpyłową.

W zakresie:
Zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie kompletnej linii technologicznej podczyszczalni ścieków przemysłowych.

Wykonanie:
Zabezpieczeń przeciwpyłowych gruntu i powietrza.

W zakresie:
Zaprojektowania linii technologicznej oraz zakupu i montażu rozdrabniarki wstępnej, rozdrabniarki ostatecznej, sita bębnowego elektrycznego po wstępnym rozdrobnieniu, sita bębnowego elektrycznego po końcowym rozdrobnieniu, podajnika zgrzebłowego oraz zespołu podajników taśmowych.

W zakresie:
Zakupu oraz montażu stalowej wagi samochodowej

W zakresie:
Zakupu, montażu oraz uruchomienia agregatów gaśniczych

Wykonanie:
Zakupu oraz montażu wagi samochodowej

Wykonanie:
Zasieków betonowych, zadaszenia zasieków, ogrodzenia

Wykonanie:
Robót ziemnych, placów składowych, drogi dojazdowej, dróg technologicznych, przepustu pod drogą, zbiornika o pojemności 200 + 100 m3, kanalizacji deszczowej dachów, kanalizacji deszczowej placów, kanalizacji ścieków oczyszczonych, kanalizacji sanitarnej, kolektorów wodnych i p.poż.

Wykonanie:
Budynku administracyjno-socjalnego wraz z instalacjami i budynku oczyszczalni wraz z instalacjami.

Wykonanie:
Sieci elektrycznych na terenie zakładu oraz stacji trafo.